Thị trường bảo hiểm đạt doanh thu cao nhất trong vòng 5 năm

0
664

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường khoảng 68 nghìn tỷ đồng, tăng 21,43% so năm 2014 – là mức tăng mạnh nhất trong 5 năm trở lại đây.

Theo Bộ Tài chính, các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư quay về nền kinh tế 152.500 tỷ đồng, tăng 16% so năm 2014; tổng tài sản toàn thị trường 201.100 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết đã tập trung chỉ đạo phát triển các nghiệp vụ, sản phẩm bảo hiểm mới như: bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng, bảo hiểm tàu cá, thuyền viên theo Nghị định 67, hoàn chỉnh nghiệp vụ bảo hiểm hưu trí tự nguyện…

Đồng thời, chỉ đạo các doanh nghiệp bảo hiểm nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm đều đảm bảo khả năng thanh toán thù theo quy định.

Năm 2015, thị trường bảo hiểm đã hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam thời đoạn 2011-2015, trên cả 3 lĩnh vực: Thống nhất về mặt thể chế giữa các bộ luật, luật chính yếu (Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp) với Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Đạt được chỉ tiêu cốt yếu về tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm, đầu tư quay về nền kinh tế; hoàn thành việc thoái vốn của các tập đoàn, tổng chức vụ nhà nước trong khu vực ấn độ dương bảo hiểm.

Như vậy, với tổng doanh thu đạt khoảng 68.000 tỷ đồng, thì thị trường bảo hiểm có mức doanh thu cao nhất trong 5 năm qua. Năm 2014, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường tăng 14,89% so với năm 2013. Năm 2013, tổng doanh thu phí bảo hiểm của toàn thị trường chỉ tăng 7,6% so với năm 2012. Con số tăng trưởng của năm 2012 là 11% so với năm 2011.

Trong kết quả của thị trường bảo hiểm năm 2015, đáng chú ý doanh thu khai thác thế hệ trong khu vực bảo hiểm nhân thọ đã tăng trưởng mạnh hơn cả.

Bình luận