Download
BOSS Bản đồ Delay Thời gian
Naiad Kello 4h
Ifrit Gliter 4h
Acrane Thiết Huyết 4h
Orc Thiết Huyết 4h
Golem Thiết Huyết 4h
Aramis Thiết Huyết 12h
Hiệp sĩ Địa ngục Knight Phế tích Cornwell( Tầng 1) 72h
Korukos Đền Chôn vùi(Tầng 1) 72h